Sohbet

İnsana Ancak Çalıştığının Karşılığı Vardır

Buhâra’da bir sucu, otuz sene boyunca bir kuyumcunun evine su taşımıştı. Kuyumcunun çok güzel ve sâliha bir hanımı vardı. Sucu, her zaman olduğu gibi yine bir gün geldi, fakat suyu verirken birdenbire ev sâhibesi olan kadının elini tutup bir müddet s...


İmanın Yarısı Şükür

Ebû Hüreyre t’ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Peygamber r Efendimiz’in şöyle buyurduğu nakledilmektedir: “İsrâiloğulları arasında, biri ala tenli (abraş), biri kel, biri de kör, üç kişi vardı. Allah Teâlâ onları denemek istedi ve kendilerine ...


Bir Ömür Vefâ

Çanakkale’de yedi düvele karşı yiğitçe çarpışan şanlı ordumuz, sadece kahramanlık ve cesâret destânı değil, aynı zamanda bir de fazîlet destânı yazmıştır. Zira onlar, gönüllerindeki engin îman nûru sâyesinde Cenâb-ı Hakk’ın yardımına mazhar olmuş ve:...


Bu Cihânın Bekâsı Yok

            Rivâyete göre, hükümdarın biri, dillere destan muhteşem bir saray yaptırmıştı. Öyle ki, sarayın her odası ayrı bir güzellik sergisi, her köşesi ince tezyînatla işlenmiş ayrı bir sanat eseri gibiydi. Kapılar, kakma sanatının en nâdide örn...


Nezâket Üslubuyla Konuşmak

Pâdişâhın biri, rüyasında, dişlerinin önden arkaya doğru döküldüğünü, yemek yiyemez hâle geldiğini görür. Canı sıkılan pâdişah, gördüğü rüyanın yorumunu yaptırmak üzere derhal saray tâbircilerini huzûruna çağırtır. Rüyâsını anlattıktan sonra tâbircib...


Fakirlikten Korkmayan Zât’a…

“Rabbin, rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır. (Onları) çok iyi görür.” (el-İsra 30)   Bir gün kızım: “–Anneciğim; biz fakir miyiz?” diye sordu. Önce ne diyeceğimi söylemek için biraz düşündüm. ...


Allâh’ım! Darlıkları Gideren O Zâta

Mekke’deki güzel günlerin ardından Medîne’de yüreğim çok acıdı. İçimdeki küçük kız, bir türlü susmak bilmedi, ağladı, ağladı. Medîne’ye heyecanla varışımın ilk günü, uzaktan seyrettim, nazlı yârin zümrütten daha değerli kubbesini… Daldı gönül, hülya...


Hakk’a Meyletmek

Behlül Dânâ Hazretleri, yol üzerindeki bir vîrânenin yıkılmak üzere olan eğilmiş duvarına bakıp sık sık âkıbetini tefekkür ederdi. Yine bir gün derin bir tefekkürle orayı seyrederken duvar âniden çöküverdi. Bu hâdise Behlül Dânâ Hazretleri’nde gözle ...


Afrika’dan Haberler Var

Ümmü Gülsüm Hanım; Afrika’nın kavurucu sıcaklarında, gönüllere serpilen bir avuç serin su gibi... Îmânı, hizmet heyecanı ve gayreti… Bir kişinin neleri başarabileceğine, ihlâsın nasıl bereketlendiğine verilebilecek misallerden sadece bir tanesi… Afr...


Tevâzû Saltanatı

Ebu’l-Hasan Harakânî Hazretleri’nin şöhretini duyan Gazneli Mahmud, adamlarıyla birlikte birgün, Şeyhi ziyaret etmek üzere Harakân’a gelir. Lâkin Sultanın gönlündeki asıl niyet, bir Allah dostunu ziyâret ederek mânen istifâde etmek değil, bilâkis sor...