Sohbet

Afrikalı Mita

Allâh’ım, bana Kur’ân’ı güzelce öğreneceğim bir kapı aç! AFRİKALI MİTA   Fussilet Sûresi’nin 33 ilâ 35. âyet-i kerîmelerinde şöyle buyurulur: “Allâh’a çağıran, dîne ve dünyaya faydalı işler yapan ve «Ben Müslümanlardanım!» diyenden daha güzel söz...


Gönül İkliminden İnciler

KURBAN, HAKK’A YAKINLIK VESÎLESİ OLSUN   Kurban; insanı tevekkül, teslîmiyet ve merhamette zirveleştiren, cimrilik ve mal sevgisinden kurtaran bir fedakârlık tâlimi. Gönülleri muhabbetle birbirine bağlayan, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve paylaş...


Gönül İkliminden İnciler

EN HAYIRLI MİRAS   Peygamberlerin dünyaya ait maddî bir mirası yoktur. Onların mirası, güzel ahlâk, karakter, merhamet, hakkı tevzî etmek ve Allâh’a lâyıkıyla kul olabilmekte bütün insanlığa sundukları “üsve-i hasene” yani emsalsiz örnek şahsiyet m...


Gönül İkliminden İnciler

ZOR ZAMANDA GAYRET Rasûlullah r Efendimiz bir sefer dönüşü çok sevdiği kızı Fâtıma’nın yanına uğramıştı. Hazret-i Fâtıma c muhterem babasını görür görmez hemen yanlarına yaklaşarak yüzünü gözünü öptü ve akabinde de engel olamadığı inci tanesi gözyaş...


Gönül İkliminden İnciler

MERHAMET ve KARZ-I HASEN (GÜZEL BORÇ)   Îmânın ilk meyvesi olan merhamet, Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve muhabbetini celb eden en büyük müessirdir. Nitekim Rasûlullah r Efendimiz hadîs-i şerîflerinde bu hakîkati şöyle ifade buyurmuşlardır: “Merhametlil...


Gönül İkliminden İnciler

HER ZERRE, TEFEKKÜR HAZİNESİ   Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde; “…Hiç düşünmüyor musunuz?” (el-En’âm, 50) “…Aklınızı kullanmıyor musunuz?” (el-Bakara, 44) buyururken, acaba kullarının; “Nasıl günümü gün ederim? Ten plânında nasıl daha rahat ve ze...


Gönül İkliminden İnciler

İSTİKÂMET REHBERİMİZ   Fert ve toplumlar, yüksek bir şahsiyet ve karakter ortaya koyan kimselere tâbî olurlar. Zira insanlar, şahsiyet ve karaktere hayrandır. Ashâb-ı kirâm da, Cenâb-ı Hakk’ın hususî terbiyesi altında yetişen Rasûlullah r Efendimi...


Gönül İkliminden İnciler

İNSANI KEMÂLE ERDİREN İLİM   İnsanın ebedî saâdete nâiliyeti için ilim zarurîdir. Lâkin bu ilim, kulu takvâya yönlendirerek mârifetullâh’a götüren ilimdir. Zira âyet-i kerîmede buyrulur: “...Kulları içinde ancak âlimler Allah’tan (gereğince) korka...


Gönül İkliminden İnciler

MÜSLÜMAN, DÂİMÂ GÜZELDİR   Rabbimiz âyet-i kerîmede şöyle buyuruyor: “O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır…” (es-Secde, 7) Nitekim üzerinde ömür takvimini tükettiğimiz şu yeryüzü, binbir çeşit bitkisiyle, rengârenk çiçekleriyle, şek...


Gönül İkliminden İnciler

GÖNLÜ KIRIKLARI BUL!   İslâm dâimâ; nefsânî kaygıları aşarak ictimâîleşmeyi, diğergâmlığı, ümmetin dertleriyle dertlenmeyi, gönülleri huzura kavuşturacak hizmetlerde bulunmayı telkin eder. Kanadı kırıklara merhem olmanın, feryâd u figân içinde inle...