Editörün Seçtikleri

Bir Musibet, Bin Nasihatten İyidir

Bir arkadaşım anlatmıştı. Akrabalarından genç bir kız evlendi. Artık yuvasından başka dala konan bir kuş gibiydi; adı Filiz… Adı gibi kendi de güzel, zarif bir genç kızdı. O kadar isteyenleri vardı. Nihayet Kaya’yı beğendi. Âileler gereken hazırlıkl...


Çocuklar Mı Ebeveynleri Yönetiyor?

Bir anne-baba için dünyanın en kıymetli varlığı, göz nûru olan çocuklarıdır. Çocuklar, maddî-mânevî birçok bağımızın bulunduğu, dünyaya gelmelerine vesile olduğumuz, âdeta şahsî hayatımızı büyük nisbette kendilerine göre tanzim ettiğimiz ilâhî emanet...


Teslimiyet Ehli Bir Anne, Evlâtlarına Şifadır

Başına gelen zorluklara ve imtihanlara teslim, kadere râzı olan, elinden gelen gayreti gösterip Rabbine tevekkül edebilen bir kul; endişeden ve korkudan uzak olur. Bu öyle güzel bir hâldir ki, insanın gönlü her dâim ferahtır, geniştir. Zira dünyayı b...


Lezzetli Mi, Helâl Mi?

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyuruyor: “Helâl olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisi arasında, birçok kimsenin bilmediği şüpheli hususlar vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dînini ve ırzını korumuş olur. ...


Seçkin Kulların Hizmetçileri

Mutlak hakîkat olan Rabbimiz, bilinmek istedi. Çünkü en güzel mutlak varlık olan Allah Teâlâ en güzel isimlerle bilinir, isimlerinin tecellîsi, yarattığı varlıklarda oluşur da O’nun rızâsını kazanmak için kulu gayret eder, amel ederse; kâinatta huzur...


Annelik Nereden Öğrenilir

Ömrümün bir kısmı, yetiştirmeye çalıştığım evlâdım için en doğru olanı bulmaya çalışmakla geçti. Bulabildim mi? Allâhu a’lem... Diyelim ki, buldum. Netice istediğim gibi mi olacak? O da Allâhu a’lem… Bu işin kısa vadesi var, uzun vadesi var. En nihay...


Gönül İkliminden İnciler Gönlün Mîrâcı

Rabbimiz, kullarını dâimâ îman testinden geçiriyor. Fedakârlık ise, bu imtihanda gönüldeki îmânın seviyesini gösteren mühim bir ölçü. Fedakârlık, kulu Rabbine yaklaştıran en müstesnâ insanlık cevheri. Mü’min, fedakârlığı ölçüsünde Cenâb-ı Hakk’a yakı...


Şehadetin İki Temeli

Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’nin, İslâm Dîni’nin iki temel kaynağı olduğu; tartışılmayacak îmânî hakikatlerdendir. Kur’ân-ı Kerîm, Âlemlerin Rabbi’nin ilâhî emirleri, Sünnet-i Seniyye ise, bu ilâhî emirlerin Allah tarafından seçilmiş ve her an ...


Hadis İnkarcılarıyla Mücadele

Çocuklar, Peygamber Efendimiz’le nasıl bağ kurarlar? Ve kurdukları bu bağ, mâneviyatlarına nasıl tesir eder? Hadis inkârcıları, acaba temelde Peygamber Efendimiz’le gerçek bir bağ kuramayan, O’nunla muhabbeti yakalayamayan insanlar mıdır? Kim bilir… ...


Bu Mülkün Sahibini Tanıyor Musunuz?

Bugün, su ve toprak, her zamanki sükûnetinde miydi? Yoksa suyun şırıltısından, toprağın sessizliğinden daha farklı bir şey mi beklenmeliydi? Bunu bilmek için gören göz, işiten kulak olmak gerek. Öyleyse cevap, durup dinleyene, bakıp da görene âşikâr ...